Σχετικά με το Έργο SmartMove

Ως τμήμα του έργου SmartMove, οκτώ αγροτικές και περιαστικές περιοχές στην Ευρώπη θα προετοιμάσουν, εφαρμόσουν και αξιολογήσουν τοπικές Καμπάνιες Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας (ΚΕΣΚ). Αυτές θα δώσουν στους παρόχους δημοσίων συγκοινωνιών μια εικόνα των απαιτήσεων των υπαρχόντων επιβατών, καθώς και εκείνων των πολιτών που δε χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αν καταδειχθεί ότι η μη χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών οφείλεται σε βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών – για παράδειγμα στη θέση των στάσεων ή στη συχνότητα των δρομολογίων – οι πάροχοι δημοσίων συγκοινωνιών θα μπορούν να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους ώστε να γίνουν περισσότερο θελκτικές και να διατηρήσουν τους υπάρχοντες επιβάτες.

Σημαντικά αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου περιλαμβάνουν:

  • Εφαρμογή εκστρατειών κινητικότητας σε οκτώ περιοχές, περιλαμβανομένων όλων των σταδίων του σχεδιασμού, της προετοιμασίας, της εφαρμογής και της αξιολόγησής τους
  • Περαιτέρω ανάπτυξη της μεθοδολογίας των εκστρατειών κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα, όπως η δημογραφική αλλαγή και τα τροφοδοτικά συστήματα δημοσίων συγκοινωνιών
  • Εντατική εκπαίδευση και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εταίρων του έργου μέσω σεμιναρίων, επισκέψεων στο πεδίο και ανταλλαγή σχετικού υλικού
  • Διευκόλυνση της υιοθέτησης των εκστρατειών κινητικότητας από ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες μέσω των σχετικών σεμιναρίων «προετοιμασίας» και των δομών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) που περιλαμβάνουν βίντεο διαλέξεων (video lectures), ηλεκτρονικά σεμινάρια (webinars) και χρήσιμο υλικό διαθέσιμο στον ιστοτόπο του έργου

See short video about SmartMove activities (Burgos local TV, in Spanish):