Καμπάνιες Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας

Χρήση ενεργού συμβουλευτικής κινητικότητας για την προώθηση της χρήσης των Δημόσιων Συγκοινωνιών σε αγροτικές/ περιαστικές περιοχές (12 σελίδες PDF)

Το έργο SmartMove προωθεί την έννοια των εκστρατειών ενεργού συμβουλευτικής κινητικότητας (Καμπάνιες Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας - active mobility consultancy campaigns) ως μέσο για τη συλλογή της ανάδρασης των επιβατών και της προσέλκυσης νέων χρηστών σε περιαστικές και αγροτικές υπηρεσίες Δημοσίων Συγκοινωνιών (Δ.Σ.). Η ιδέα αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε ένα διαπεριφερειακό λεωφορειακό σύστημα υψηλής εξυπηρέτησης (γνωστό διεθνώς ως bus rapid transit ή με το ακρωνύμιό του BRT) στην Αυστρία και στo πλαίσιo του έργου SmartMove θα αναπτυχθεί περαιτέρω και θα εφαρμοστεί σε οκτώ Ευρωπαϊκές περιοχές.

Κάθε εκστρατεία/ καμπάνια AMC του έργου επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα – στόχος, ένα συγκεκριμένο τροφοδοτικό σύστημα Δ.Σ. ή ένα χωρικό ζήτημα. Σε κάθε μια από τις οχτώ περιοχές, θα γίνουν επαφές με εκατοντάδες νοικοκυριά, καθώς το έργο στοχεύει σε μια απτή στροφή προς τη χρήση των Δ.Σ.

Σε γενικές γραμμές η οργάνωση ελκυστικών υπηρεσιών Δημοσίων Συγκοινωνιών είναι δύσκολη σε αραιοκατοικημένες περιοχές, και  το προσφερόμενο επίπεδο υπηρεσιών είναι σε πολλές περιπτώσεις σημαντικά χαμηλότερο από αυτό που προσφέρεται σε αστικές περιοχές. Επομένως, είναι σημαντική η συλλογή της των απόψεων των ίδιων των επιβατών, ως μια διαδικασία ανάδρασης, ώστε να επιτευχθεί συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου επαρκείς Δημόσιες Συγκοινωνίες διατίθενται σε αραιοκατοικημένες περιοχές, υπάρχει πληθώρα διαφορετικών υποκειμενικών εμποδίων που αποτρέπει την χρήση τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις περιπτώσεις των τροφοδοτικών συστημάτων δημοσίων συγκοινωνιών. Σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες αγνοούν την ύπαρξή τους ή, ακόμη και αν τη γνωρίζουν, έχουν λανθασμένη εντύπωση για αυτά.

Οι Καμπάνιες Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας (active mobility consultancy campaigns) μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για τη συλλογή των απόψεων των επιβατών για τη βελτίωση των υπηρεσιών (μηχανισμός ανάδρασης) και την προσέλκυση νέων επιβατών. Για να μάθετε περισσότερα για τις ΚΕΣΚ, επιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα στη δεξιά λίστα επιλογών.

Φωτο: PORTAL